Kaskadowość, specyficzność i dziedziczenie

Kaskadowość, specyficzność i dziedziczenie to trzy podstawowe zasady CSS, które mają znaczący wpływ na sposób, w jaki style są stosowane do elementów na stronie internetowej. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla efektywnego tworzenia i zarządzania arkuszami stylów.

Kaskadowość

Kaskadowość oznacza sposób, w jaki przeglądarka stosuje style zgodnie z ich kolejnością i pochodzeniem. Kaskadowość pozwala na tworzenie hierarchii styli, gdzie style zdefiniowane później mogą nadpisywać wcześniejsze, a style o wyższym priorytecie mają pierwszeństwo przed tymi o niższym priorytecie. Hierarchia ta opiera się na następujących źródłach styli, w kolejności od najniższego do najwyższego priorytetu:

Zasady kaskadowości styli CSS:

 • Stylowanie inline ma pierwszeństwo przed stylami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Stylowanie wewnętrzne ma pierwszeństwo przed stylami zewnętrznymi.
 • W przypadku konfliktu między dwoma stylami o tej samej specyficzności, ten, który występuje jako ostatni w kodzie, zostanie zastosowany.

Przykłady kaskadowości

Przykład kaskadowości CSS może pokazać, jak różne style są stosowane na podstawie kolejności i priorytetu.

Załóżmy, że mamy następującą strukturę HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="container">
  <p class="text">Witaj, świecie!</p>
 </div>
</body>
</html>

Oraz dodajmy trzy różne style CSS, które wpłyną na wygląd elementu <p>:

/* Styl 1: Ogólny styl dla wszystkich elementów <p> */
p {
 color: red;
 font-size: 16px;
}

/* Styl 2: Styl dla elementów <p> wewnątrz kontenera o klasie "container" */
.container p {
 color: green;
}

/* Styl 3: Styl dla elementów <p> o klasie "text" */
.text {
 color: blue;
 font-size: 24px;
}

W powyższym przykładzie, tekst wewnątrz elementu <p> zostanie wyświetlony na niebiesko i będzie miał rozmiar 24px. Poniżej wyjaśnienie dlaczego.

 1. Styl 1 ustawia kolor tekstu na czerwony i rozmiar czcionki na 16px dla wszystkich elementów <p>. Jest to styl o najniższym priorytecie, ponieważ dotyczy wszystkich elementów <p> bez żadnych dodatkowych selektorów.
 2. Styl 2 ustawia kolor tekstu na zielony dla elementów <p> wewnątrz kontenera o klasie container. Ma wyższy priorytet niż Styl 1, ponieważ jest bardziej specyficzny (dotyczy tylko elementów <p> wewnątrz elementu o klasie container).
 3. Styl 3 ustawia kolor tekstu na niebieski i rozmiar na 24px dla elementów <p> o klasie text. Ma najwyższy priorytet, ponieważ jest najbardziej specyficzny (dotyczy tylko elementów <p> z klasą text).

W powyższym przykładzie został pokazany element kaskadowości styli, ponieważ style są stosowane w kolejności, a style o wyższym priorytecie nadpisują wcześniejsze style. W efekcie, tekst w elemencie <p> będzie wyświetlany na niebiesko i będzie miał rozmiar 24px, ponieważ Styl 3 ma najwyższy priorytet.

Specyficzność

Specyficzność to zasada, która decyduje o tym, który styl zostanie zastosowany w przypadku konfliktów. Style o wyższej specyficzności mają pierwszeństwo przed tymi o niższej specyficzności. Specyficzność jest wyznaczana na podstawie typów selektorów użytych w regule CSS. W skrócie, specyficzność można obliczyć, analizując selektor od lewej do prawej, zgodnie z następującymi zasadami:

Zasady specyficzności w kolejności od najwyższej do najniższej:

 • Liczba identyfikatorów (np. #example)
 • Liczba klas, atrybutów i pseudoklas (np. .example, [type="checkbox"], :hover)
 • Liczba elementów i pseudoelementów (np. h1, ::before)

Właściwości, których nie można przypisać do żadnej z powyższych kategorii, mają specyficzność 0.

Przykłady specyficzności

Przykład specyficzności CSS może pokazać, jak różne style są stosowane w oparciu o ich specyficzność w przypadku konfliktów.

Załóżmy, że mamy następującą strukturę HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="container" id="main">
  <p class="text">Witaj, świecie!</p>
 </div>
</body>
</html>

Oraz dodajmy kilka różnych deklaracji CSS, które wpłyną na wygląd elementu <p>:

/* Styl 1: Styl dla elementów <p> */
p {
 color: red;
}

/* Styl 2: Styl dla elementów <p> o klasie "text" */
.text {
 color: blue;
}

/* Styl 3: Styl dla elementów <p> wewnątrz kontenera o identyfikatorze "main" */
#main p {
 color: green;
}

/* Styl 4: Styl dla elementów <p> wewnątrz kontenera o klasie "container" */
.container p {
 color: yellow;
}

W powyższym przykładzie, tekst wewnątrz elementu <p> zostanie wyświetlony na zielono. Poniżej wyjaśnienie dlaczego.

Specyficzność każdego stylu jest następująca:

 • Styl 1 — 0 identyfikatorów, 0 klas, 1 element = specyficzność (0, 0, 1)
 • Styl 2 — 0 identyfikatorów, 1 klasa, 0 elementów = specyficzność (0, 1, 0)
 • Styl 3 — 1 identyfikator, 0 klas, 1 element = specyficzność (1, 0, 1)
 • Styl 4 — 0 identyfikatorów, 1 klasa, 1 element = specyficzność (0, 1, 1)

W powyższym przykładzie Styl 3 ma najwyższą specyficzność, ponieważ zawiera 1 identyfikator oraz 1 element. W przypadku konfliktów, zostanie zastosowany styl o najwyższej specyficzności. Dlatego tekst w elemencie <p> będzie wyświetlany na zielono, ponieważ Styl 3 ma największą specyficzność.

Dziedziczenie

Dziedziczenie to zasada, która pozwala na przekazywanie właściwości CSS z elementu nadrzędnego (rodzica) do elementów podrzędnych (dzieci). Niektóre właściwości CSS są dziedziczone automatycznie, np. color, font-family czy text-align, co oznacza, że jeśli ustawimy wartość tych właściwości dla elementu rodzica, zostanie ona przekazana do jego dzieci, chyba że określimy inne wartości dla dzieci. Dziedziczenie sprawia, że struktura styli jest bardziej spójna, upraszcza kod i zachęca do tworzenia modułowych, łatwiejszych do utrzymania arkuszy stylów.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie właściwości CSS są dziedziczone. W przypadku niektórych właściwości, takich jak margin, padding czy background-color, domyślne zachowanie polega na nie przekazywaniu wartości do elementów potomnych. Jeśli chcesz, aby element dziedziczył wartość właściwości od swojego rodzica, a domyślnie tego nie robi, możesz użyć wartości ‘inherit’ dla tej właściwości.

Przykład użycia wartości ‘inherit’:

.child-element {
 background-color: inherit;
}

Przykłady dziedziczenia

Przykład dziedziczenia CSS może pokazywać w jak sposób wartości właściwości są przekazywane z elementu nadrzędnego (rodzica) do elementów podrzędnych (dzieci).

Załóżmy, że mamy następującą strukturę HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="container">
  <p class="text">Witaj, świecie!</p>
  <ul>
   <li>Element 1</li>
   <li>Element 2</li>
  </ul>
 </div>
</body>
</html>

Następnie dodajmy kilka deklaracji CSS, które wpłyną na wygląd elementów wewnątrz kontenera:

/* Styl dla elementów <div> o klasie "container" */
.container {
 color: blue;
 font-family: Arial, sans-serif;
 font-size: 18px;
}

/* Styl dla elementów <p> o klasie "text" */
.text {
 font-size: 24px;
}

/* Styl dla elementów <li> */
li {
 font-family: 'Courier New', monospace;
 font-weight: bold;
}

W powyższym przykładzie, tekst wewnątrz elementów zostanie wyświetlony zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wszystkie elementy wewnątrz elementu <div> o klasie container dziedziczą kolor tekstu (blue) oraz rozmiar (18px) od rodzica.
 2. Element <p> o klasie text dziedziczy kolor tekstu (blue) oraz rodzaj fontu (Arial, sans-serif) od rodzica, ale jego rozmiar (24px) został zdefiniowany przez klasę text.
 3. Elementy <li> dziedziczą kolor tekstu (blue) oraz rozmiar (18px) od rodzica, ale rodzaj fontu (‘Courier New’, monospace) oraz grubość (bold) zostały zdefiniowane przez styl dla elementów <li>.

W powyższym przykładzie został pokazany element dziedziczenia styli, ponieważ niektóre właściwości, takie jak color czy font-size, są przekazywane z elementu nadrzędnego (rodzica) do elementów podrzędnych (dzieci). Dzięki dziedziczeniu można upewnić się, że struktura styli jest spójna i łatwiejsza w zarządzaniu.

Warto zapamiętać

Kaskadowość, specyficzność i dziedziczenie są fundamentalnymi zasadami CSS, które pozwalają tworzyć efektywne i spójne style dla stron internetowych. Poprzez zrozumienie tych zasad, programiści są w stanie lepiej kontrolować, jak style są stosowane i rozwiązane w przypadku konfliktów, co prowadzi do tworzenia lepszych, bardziej użytecznych i estetycznych interfejsów użytkownika.

Czy ten poradnik był pomocny?

Swoją przygodę z projektowaniem stron internetowych rozpocząłem z kursem od Komputer Świat wydanym w marcu 2003 roku w formie małej książeczki. Na przestrzeni 20 lat zaprojektowałem niezliczoną ilość witryn i aplikacji internetowych. Projektowałem dla małych i dużych firm takich jak Oriflame, Top Market, Bezpieczna Rodzina czy Helping Hand.Błąd na stronie? Zgłoś go tutaj:

Używamy plików cookie. Przeczytaj politykę prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.